Nhân sự chính

Mr. Lê Đức Thọ
Giám đốc
Mr. Thái Bá Tiến
Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Mạnh
Phó Giám đốc kỹ thuật